The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

Müellif: Ebu’l-Kâsım el-Belhî el-Ka’bî

Tahkik: Hüseyin Hansu, Râcih Abdulhamîd Kurdî, Abdulhamîd Râcih Kurdî

Yayın Yeri: İstanbul: KURAMER, Amman: Dâru’l-Feth, 2020, 760s.

ISBN: 978-605-9437-22-6

Fiyat: 300 TL (Kargo + KDV Dahil)

İletişim: 0216 474 0860 (2910)

Kitâbu’l-Makâlât’ın ilk baskısı 2018’de yayınlandı. Sadece Türkiye’de değil, uluslararası akademik camiada da ciddi bir ilgiye mazhar olan bu eser kısa sürede tükendi. İslam düşüncesinin en etkili düşünce akımlarından biri olan ve hakkında çok az bilgi bulunan Mu’tezile mezhebinin, bizzat Mu’tezilî bir alim tarafından tanıtıldığı el-Makâlât, bu ilgiyi fazlasıyla hakketmekteydi. Mu’tezile’nin en parlak döneminde yaşamış olan kitabın müellifi Ebu’l-Kâsım el-Belhî (ö.319/931) bu eserinde sadece Mu’tezile’yi değil, ilk üç asırda Müslümanlar (ehlu’l-kıble) arasında ortaya çıkmış dinî ve siyasî ihtilaflar hakkında da bilgi vermiştir. el-Makâlât, kendisinden sonra yazılan Eş’arî, Maturidî, Şehristânî gibi makalat yazarlarına kaynaklık ettiği için bu bilgilerin önemli bir kısmı erbabına malum olsa da Mu’tezile’yi ve Mu’tezile’nin diğer mezheplere bakışını bizatihi kendi imamlarının kaleminden okumanın önemi izahtan varestedir. Bu yüzden eserin şimdiden İslam araştırmalarının klasik kaynakları arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Eserin ikinci baskısı hazırlanırken, el yazması yeniden dikkatli bir şekilde gözden geçirildi. Daha önce gözden kaçmış, okunmasında tereddüt edilmiş yerler veya yanlış okumadan kaynaklanan hatalar bu vesileyle düzeltilmiş oldu. İlmi açıdan açıkça yanlış olduğu önceki baskıda da fark edilmiş olmakla beraber yazmanın aslına sadık kalmak amacıyla değiştirilmemiş hatalar da dipnotta işaret edilmek suretiyle düzeltildi. Eserin olabilecek en güvenilir neşrini hazırlamak için elimizden gelen gayreti göstermekle beraber, yaklaşık 1000 yıl önce noktasız bir yazıyla yazılmış ve mukabele görmemiş yegâne nüsha olmanın zorlukları dikkate alındığında yine de bazı hatalar gözden kaçmış olabilir. İlim adamlarından gelecek uyarı ve düzeltme önerilerini şükranla karşılayacağımızı peşinen ifade etmek isteriz.

Birinci baskıda olduğu gibi kitabın bu baskısında da hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen KURAMER yayın kuruluna ve titiz bir baskısını gerçekleştiren Daru’l-Feth’in yetkili kurullarına da şükranlarımızı arz ederiz.

Eserin temini için kuramer.iletisim@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Mutezile’nin son dönem imamlarından Ebü’l-Kāsım el-Belhî tarafından kaleme alınan bu eser, cerh ve ta’dil kitaplarındaki tutarsızlıklardan bahsetmektedir. Eserin girişinde hadislerin sıhhatine dair bazı prensipler zikredildikten sonra, rivayet sürecindeki hatalar hadisçilerin kendi ifadelerinden aktarılmıştır. Yazar, bu kitabını hadis konusunda son derece dikkatli olunması gerektiğini belirtmek amacıyla yazdığını belirtmiştir.

Ebü’l-Kāsım Abdullāh b. Ahmed b. Mahmûd el-Belhî el-Kâ‘bî (ö. 319/931)

Mu‘tezile âlimlerinden, Kâ‘biyye fırkasının reisi.

273 (886) yılında Belh’te doğdu. Kabilesine nisbetle Kâ‘bî, doğduğu şehre atfen Belhî diye anılır. Tahsil için gittiği Bağdat’ta uzun süre kaldı, bu esnada Ebü’l-Hüseyin el-Hayyât’tan kelâm ve Müberred’den nahiv dersleri aldı. Bağdat’tan ayrıldıktan sonra da Hayyât’la mektuplaşarak görüş alışverişinde bulundu. Gençliğinde Zeydiyye’nin Taberistan temsilcisi Muhammed b. Zeyd’in hizmetine girdi. Bir ara Sâmânîler’in Horasan valisi Ahmed b. Sehl el-Mervezî’nin yardımcılığını yaptı. Ahmed b. Sehl’in ayaklanması sırasında bir süre hapsedildiyse de İbnü’l-Cerrâh Ali b. Îsâ’nın aracılığıyla hapisten kurtuldu. Çeşitli şehirleri dolaştıktan sonra Nesef’te müderrislikle görevlendirildi. 1 Şâban 319’da (19 Ağustos 931) Belh’te vefat etti. Zeki, hazırcevap ve cömert bir kimse olan Kâ‘bî kelâm, Arap dili, hadis, fıkıh, tefsir gibi İslâmî ilimlerle Yunan felsefesi konusunda eserler yazdı. 

Kaynak ve daha fazla bilgi için tıklayınız…

Eserin temini için kuramer.iletisim@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.