Ebu'l Kasım el-Belhi'nin (ö. 319) "Kitâbu'l-Makâlât" adlı eseri KURAMER Yayınları arasından yayımlandı...

Kitabın temini hususunda gerekli bilgiler önümüzdeki günlerde duyurulacaktır

Mutezile’nin son dönem imamlarından Ebü’l-Kāsım el-Belhî tarafından kaleme alınan bu eser, cerh ve ta’dil kitaplarındaki tutarsızlıklardan bahsetmektedir. Eserin girişinde hadislerin sıhhatine dair bazı prensipler zikredildikten sonra, rivayet sürecindeki hatalar hadisçilerin kendi ifadelerinden aktarılmıştır. Yazar, bu kitabını hadis konusunda son derece dikkatli olunması gerektiğini belirtmek amacıyla yazdığını belirtmiştir.

Ebü’l-Kāsım Abdullāh b. Ahmed b. Mahmûd el-Belhî el-Kâ‘bî (ö. 319/931)

Mu‘tezile âlimlerinden, Kâ‘biyye fırkasının reisi.

273 (886) yılında Belh’te doğdu. Kabilesine nisbetle Kâ‘bî, doğduğu şehre atfen Belhî diye anılır. Tahsil için gittiği Bağdat’ta uzun süre kaldı, bu esnada Ebü’l-Hüseyin el-Hayyât’tan kelâm ve Müberred’den nahiv dersleri aldı. Bağdat’tan ayrıldıktan sonra da Hayyât’la mektuplaşarak görüş alışverişinde bulundu. Gençliğinde Zeydiyye’nin Taberistan temsilcisi Muhammed b. Zeyd’in hizmetine girdi. Bir ara Sâmânîler’in Horasan valisi Ahmed b. Sehl el-Mervezî’nin yardımcılığını yaptı. Ahmed b. Sehl’in ayaklanması sırasında bir süre hapsedildiyse de İbnü’l-Cerrâh Ali b. Îsâ’nın aracılığıyla hapisten kurtuldu. Çeşitli şehirleri dolaştıktan sonra Nesef’te müderrislikle görevlendirildi. 1 Şâban 319’da (19 Ağustos 931) Belh’te vefat etti. Zeki, hazırcevap ve cömert bir kimse olan Kâ‘bî kelâm, Arap dili, hadis, fıkıh, tefsir gibi İslâmî ilimlerle Yunan felsefesi konusunda eserler yazdı. 

Kaynak ve daha fazla bilgi için tıklayınız…