The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

Kuruluşundan bu yana sekiz yılı geride bırakan KURAMER’in, bugüne ka­dar gerek planladığı ve gerçekleştirdiği araştırma projelerinde ve düzenlediği ilmî toplantılarda gerekse yaptığı yayınlarda temel bir amacı vardır. O da baş­ta Kur’ân-ı Kerîm olmak üzere dinimizin temel kaynakları etrafında oluşan çok yönlü bilgi birikimini ve dinî düşünceyi tanıtmak, bu alanda geçmişte ve günümüzde yaşanan sorunları da ele alarak, günümüz insanının Yüce Yara­tan’la barışık, ‘iyi ve güzel’ olanın bilgisi ve arzusuyla mücehhez bir kişilik ve hayat çizgisine yönelmesine yardımcı olmaktır.

Bu amaç ve niyetle bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yayın ve faaliyetlerimi­zin başta ilim ve fikir insanlarımız olmak üzere kamuoyunda büyük bir ilgi ve güvenle karşılandığını görmekten dolayı mutluyuz. Kadirşinaslığın bir gereği olarak zikretmemiz gereken bu teveccühü aynı zamanda sorumluluğumuzu artıran bir mesaj olarak algıladığımızı da belirtmeliyim.

Bu Broşür, hem Merkezimize bugüne kadar hasbî destek veren, faaliyet ve yayınlarımızı sıcak bir ilgi ile takip edip daha fazla gayret gösterme­miz gerektiği yönünde bizleri teşvik eden dostlarımıza ve geniş muhatap kit­lemize karşı bir vefa borcu olmak üzere hem de Merkezimiz hakkında yeterli bilgisi bulunmayanları aydınlatma adına hazırlanmıştır.

Bu vesileyle şu hususu okuyucularımızın bilgisine sunmayı yararlı görüyo­rum: KURAMER, yayınlarına ve genel olarak faaliyetlerine yönelik eleştiri ve tartışmaları anlayışla karşılamakta ve zaten kendisini özgür bir tartışma plat­formu olarak konumlandırdığı için, onlardan rahatsız olmak yerine samimi­yetle dikkate almayı ve istifade etmeyi tercih etmektedir. Ayrıca, bu eleştiri ve tartışmaları, KURAMER’e karşı sistematik bir karalama kampanyası yürüten bazı çıkar çevrelerinin bir bilgi ve fikir kırıntısı taşımayan tezviratından ayrı bir yere koymaktadır.

Broşürde, başta elliye yakın yayınımız ve düzenlediğimiz ilmî top­lantılar olmak üzere, dinî ilim ve düşünce alanında gerçekleştirdiğimiz faa­liyetler ve devam etmekte olan projeler hakkında özet bilgiler bulacaksınız.

Broşür incelendiğinde kolayca görüleceği gibi, bu yayınlarımız ve öteki ilmî faaliyetlerimiz üç-beş kişiden oluşan dar bir grubun yaptığı işler değil, tersine, ülkemiz ilim ve fikir hayatının, akademi dünyasının kendi alanlarında tema­yüz etmiş yüzlerce saygın isminin değerli katkılarıyla ortaya çıkmış ürünler­dir. Bugüne kadar titizlikle koruduğumuz bu çok sesli yapıyı bundan sonra da sürdürmeye kararlı olduğumuzu hassaten vurgulamak isterim.

Temennimiz, bu tür araştırma merkezlerinin üniversiteler bünyesinde ve yurt sathında sayısının artması, bu yönde köklü bir geleneğin oluşması ve Merkezi­mizin gelecekte daha dolu ve verimli yeni broşürlerle huzurunuzda olmasıdır.

Bu vesileyle, gerek KURAMER projesinin hayata geçirilmesinde gerekse yaptı­ğımız faaliyetlerde teşvik ve desteklerini esirgemeyen ve bünyesinde yer aldığı­mız İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin kuruluş ve gelişmesine de öncülük eden Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç hocamıza, rektörleri­mize, üniversitenin akademik ve idari kadrosuna, nihayet faaliyetlerimize mad­di ve manevi destek veren bütün dostlarımıza teşekkürü borç biliyorum.

Gayret göstermek bizden, başarı ve hayırlı sonuçlar ise Yüce Mevlâ’dandır.

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

KURAMER Müdürü

Kitapçık için tıklayınız.

Kur’an’ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak KURAMER'in temel amacıdır.

Bu minvalde, KURAMER'i ve faaliyetlerini tanıtmak üzere hazırlanmış broşürümüzü görüntülemek için linke tıklayınız.