The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

Literatür ve Arşivleme Çalışmaları

Araştırmaların sağlam bir zeminde yürütülebilmesi için öncelikli olarak Mushaf tarihi, Dil, Tarih, Dinler Tarihi, Hadis, Sîret, Akâid, Tefsir, Fıkıh, Kelâm/İslâm Felsefesi, Ahlâk gibi alanlarla ilgili temel kaynakların tespit ve teminine başlanmış, bu nedenle Kur’an ile ilgili bir ihtisas kütüphanesi yanında kapsamlı bir dijital veri tabanı oluşturma yoluna gidilmiştir. Bunun için İSAM Kütüphanesi, Index Islamicus, Şâmile ve diğer kütüphaneler taranarak tüm dillerdeki Kur’an araştırmaları tespitine öncelik verilmiş, buna paralel olarak imkânlar ölçüsünde bunların fiziki veya sanal ortamda teminine başlanmıştır.

Ülkemizde, diğer İslâm ülkelerinde ve Batı’da, Merkez’in faaliyet alanına giren konularda neşredilen kitap, tez, makale ve süreli yayınların taranmasıyla kapsamlı bir veri tabanı oluşturmak, Merkezin temel hedeflerinden biridir. Kur’an eksenli bütün ilmî çalışmaları ihtiva eden bu kütüphane ve dokümantasyon birikimi, Merkez’de yürütülen çalışma ve projelerin zeminini teşkil edecek, ayrıca bu alanda araştırma yapmak isteyenlerin de hizmetine açılacaktır. 

 


The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.