The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

Kamuoyuna Duyuru 13.12.2018

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

KURAMER, Kur’an ekseninde çok yönlü ve derinlikli ilmî çalışmalara destek vermek, ilmî toplantılar düzenleyerek ülkemizin din alanındaki entelektüel birikimine katkı sağlamak, bu çalışmaları kitap, bülten vb. Gibi telif ürünlere dönüştürerek halkımızın istifadesine arz etmek gibi amaçlarla kurulmuş bir ilmî araştırma merkezidir. Kurulduğu 2013 yılından bu tarafa faaliyet gösteren ve bugüne kadar kırka yakın yayını bulunan KURAMER, bir ilim platformu olmayı hedeflemiş olup, çalışmalarını bu ilke ve amaç doğrultusunda yürütmektedir. Bunun sonucu olarak Merkezimiz; Kur’an ilimleri, tefsir, hadis, sünnet ve sîret, fıkıh, akâid ve kelam, İslam düşüncesi, ahlak ve tasavvuf gibi dinî ilimlerin çeşitli alanlarında yapılan ilmî araştırmaları kamuoyuna sunarken İslam’ın asırlar içinde geniş bir coğrafyada ortaya çıkan bütün ilim mirasının değerlendirilmesini ve böylece çok sesliliğe alan açılmasını dinî ve fikrî alanda gelişmenin temel şartlarından biri olarak görmektedir.

İslamî ilimlerin tabiatı ve kadîm geleneği, farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe konuşulup tartışılabilmesini, buna bağlı olarak da dinî alanda belli bir yorumun mutlak hakikat olarak kodlanıp başka görüşlerin sırf farklı oluşu sebebiyle din dışı kategorisinde değerlendirilmemesini gerektirir. Biz de özellikle yaptığımız ilmî toplantılarda her bir farklı görüşün kendini ifade edebilmesini, aynı konuda farklı hatta birbirine zıt görüş ve değerlendirmelerin dahi aynı zeminde konuşulup tartışılmasını ve ilim insanlarının bu ortamda düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini bu sebeple önemsiyor, bunları yayımlarken sansürcü bir tutum sergilemekten de kaçınıyoruz. Ecdadımızdan devraldığımız İslamî ilimler külliyatı da bu geleneğin açık örnekleriyle doludur. Tabiîdir ki, yayımladığımız eserlerdeki görüşlerin ilmî sorumluluğu yazarlarına aittir; bu görüşler bünyesinde yer aldığımız Üniversitemizi de, KURAMER’i de kurum olarak temsil etmemektedirler. Nitekim bu hususu, yayımladığımız her eserin sunuşunda ısrarla belirtmekteyiz. Bu konuda kurum olarak bize düşen, fikirlerin sunum ve üslubunun ilmî ölçütlerin ve akademik düzeyin dışına taşmasını ve maksadı aşan bir ifadeye dönüşmesini önlemek olmalıdır. Bu konudaki görüş ve eleştirileri kurumumuza bir katkı sayarız.

Öte yandan KURAMER olarak, ilmî araştırmanın tabiatı gereği sadece İslam âlemindeki değil, Batı dünyasındaki çalışmalarla da yakından ilgilenmekte ve özellikle Kur’an, Sünnet gibi temel dinî alanlarda o dünyanın ilmî çalışmalarının Türkçeye kazandırılmasını da önemsemekteyiz. Amacımız, aynı konularda çalışma yapacak araştırmacılarımızın bu muhitlerdeki fikir ve iddiaları da tanımaları ve ilmî çalışmalarında onlara yönelik gerekli değerlendirmeleri yapmalarıdır. Bu nevi yayınları yapmış olmamız söz konusu eserlerdeki her görüş ve iddianın KURAMER tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir.

İlim insanlarına düşen, bu tür eserlerin veya aykırı görüşlerin yayımlanmasına karşı çıkmak veya bir karalama kampanyasına zemin hazırlamak ya da göz yummak değil, yanlış buldukları görüş ve düşünceler varsa kanıtlarıyla onları çürütmek ve aynı düzeyde çalışmalarla ilim dünyasına dahil olmaktır. KURAMER olarak yayınlarımızın böyle yapıcı çalışmalara vesile olmasından ve onlardan istifade etmekten memnuniyet duyarız. Bunun gerçekleşmesi, hem ilgili şahısların yapılan eleştiriler ışığında görüşlerini tekrar gözden geçirmesine yol açacağı, hem de ülkemizde her bir görüş ve düşüncenin bilimsel bir sorumlulukla ve özgürce ele alınıp tartışılabildiği ilmî ortamı ve geleneği zenginleştireceği için son derece yararlı olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

13.12.2018


The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.