The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

Temel İlkeler

1. Kur’an Araştırmaları Merkezi’nin amacına uygun çalışma ve araştırmalar yürütülürken hakikatin tek temsilcisi olmak gibi problemli bir iddiadan uzak durup hakikat arayışı içinde olmanın hem herkesin hakkı hem de kendi başına en değerli şey olduğu bilinciyle hareket etmek.

2. Araştırma ve yayınlarda ilmî esas ve yöntemlere bağlı kalarak araştırma konularını ilmî bağımsızlık ve özgünlük içinde ele almak.

3. Kur’an alanında araştırmalarıyla bilinen yerli ve yabancı bilim insanlarının görüş ve düşüncelerini -Kuramer’i kurumsal olarak temsil etmemesi kaydıyla- serbestçe dile getirmelerine imkan vermek ve bunu fikirlerin kendi zemininde olgunlaşmasının kaçınılmaz bir parçası saymak. 

4. Her bir araştırma konusunu geleneğin zengin birikimini önemseyen, günümüz ihtiyaçlarını hesaba katan, çağdaş ilmî çalışmaları dışlamayan ve bunları yok saymayan bir anlayış ve sorgulayıcı bir bakışla inceleyerek gerektiğinde tarihî ve fikrî mirasımız ile yüzleşmekten kaçınmamak.

5. Tarihsel süreç içinde ortaya çıkmış İslâm düşüncesinin muhtelif ekollerini ve Kur’an’ın anlaşılmasını ve yorumlanmasını konu edinen zengin literatürü, kültürel mirasımızın kesinlikle yararlanılması ve günümüze taşınarak tartışmaya ve değerlendirmeye açılması gereken bir parçası olarak görmek.

6. Merkez’de farklı alanlarda yapılacak çalışma ve araştırmaların Kur’an’ın anlaşılması temel amacıyla bağlantılı bir içerik ve metodoloji ile hazırlanmasını sağlamak.


The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.