Paragraf Formatı

Paragraf Formatı

A4 formatındaki çalışmalarda paragraf stili:

  • 12 punto Times New Roman fontu,
  • 1 cm girintili,
  • Paragraf öncesinden 6 punto aralıklı,
  • Satırlar 1.5 aralıklı ve
  • Tirelenmemiş olmalıdır.

Aşağıdaki iki paragrafta bu formata riayet edilmiştir:

Demek ki, devir Arap nesrinin tek sahih metni olarak, Kur’an’ı nazar-ı itibare almak mecburiyetindeyiz. Onda tesbît ettiğimiz gramer vâkıaları, Kureyş lisanının umumî vâkıalarıdır. Gene kabul etmek mecburiyetindeyiz ki, gramerciler gramerlerini, bilhassa zamîre teallûk eden husûslarda şiire istinâd ederek yazmışlardır.

Nitekim 2.ve 3. asrın nice dilcisinin Kur’ân’ın Arap lisanına en mükemmel örnek olduğunu ispat etmeye çalıştıkları bilinmektedir. Bunu hem müessir ve saf bir şekilde  yapıyorlardı, zîra, Kur’ân lisanının ve nahvinin bütün eski şâirlerde bulunduğunu iyice göstermek için, Kur’ânî şekillere muadil şiir parçaları icadetmeye kadar gitmişlerdir.