The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

İlkelerimiz

Merkezin temel amacı, Kur’an-ı Kerîm’in ilmî verilere dayalı olarak anlaşılması için akademik araştırmalar yapılmasını sağlamak ve ortaya çıkacak ürünleri muhtelif şekillerde insanların istifadesine sunmaktır.

Bunun için de; 

1. Kur’an ve Mushaf Tarihi, Dil, Tarih, Dinler Tarihi, Hadis, Sîret, Akâid, Meâl,Tefsir, Fıkıh, Kelâm/İslâm Felsefesi, Ahlâk gibi alanlarda çalışma konuları ve araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,

2. Araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içinde ve dışında yapacakları çalışmaları desteklemek,

3. Kur’an araştırmaları alanında ihtisas kütüphanesi, elektronik veri tabanı ve arşiv oluşturmak,

4. Merkezde yapılan çalışmalar yanında Merkez dışında hazırlanan araştırmaları da yayımlamak,

5. İlmî sorumluluğu yazar ve konuşmacılara ait olması ve Kuramer’i  kurumsal olarak temsil etmemesi kaydıyla, Kur’an araştırmaları alanında farklı görüşlerin serbestçe tartışılıp değerlendirileceği bir düşünce zemini oluşturmak,

6. Özelde Kur’an, genelde İslâmî ilimler alanında akademik ve güncel konuların tartışılacağı konferans, seminer, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek; bu platformlarda sunulan tebliğleri ve yapılan tartışmaları yayınlamak, kamuoyuyla paylaşmak,

7. Yurt içinde ve yurt dışında Kur’an araştırmaları alanında faaliyet gösteren bilim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

8. Mushaf ve Kur’an tarihi müzesi oluşturmak, 

Merkezin kısa, orta ve uzun vadedeki hedefleri olarak belirlenmiştir.


The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.