Kahire Nüshası

Kahire Nüshası

Kahire Nüshası ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup yakında burada yayınlanacaktır.


Kahire Nüshası Takdim Yazısı

İslam medeniyetini, tarihteki ve günümüzdeki gelişmesini çeşitli yönleriyle iyi ve doğru bir şekilde anlamayı ve anlatmayı hedef alan IRCICA'nın bu amaçla yaptığı ça­ lışmalardan biri, İslam medeniyetinin temel kaynaklarını oluşturan eserler üzerindeki araştırmaları ilerletmek, incelemeler ve yayınlar yoluyla bunların tüm insanlığın bilgisine ve istifadesine sunulmasına katkıda bulunmaktır.

IRCICA'nın İslam'ın temel kaynaklarıyla ilgili çalışmaları çerçevesinde "Kur'ân-ı Kerim nüshaları ve tercümeleri" başlıklı uzun dönemli bir program, öncelikli bir yer alınıştır. Bu program çerçevesinde IRCICA, Kur'ân-ı Kerim’in tüm dünyadaki elyazması ve basılı nüshalarıru ve ayrıca dünya dillerindeki, yine elyazması ve baskı halindeki tercümelerini kayda geçirmek amacıyla bibliyografyalar hazırlamakta, bunlar üzerinde çeşitli incelemeler yapmaktadır. Bu çerçevede IRCICA tarafından bundan önce 2007’de yayımlanan, Hz. Osman'a İzafe Edilen M ushaf (Toplcapı Sarayı Müzesi Nüshası) başlıklı eser bütün dünya akademik çevrelerinde ilgi uyandırmış ve takdir kazanmıştır. Bu çalışma, adı geçen Mushaf-ı Şerif’in tıpkıbasımı ile birlikte çok değerli bir incelemeyi, Türkiye'nin yetiştirdiği önde gelen Kur'ân ilimleri uzmanlarından ve eski Diyanet İşleri Başkanlarından Sayın Dr. Tayyar Altıkulaç'ın engin bilgileri ve tecrübeleriyle ve en mükemmel metotla yaptıkları mukayeseli incelemenin semeresi olan geniş bir araştırmayı ihtiva etmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi'nde mahfuz bu Mushaf-ı Şerif'in yayımlanmasından sonra, Dr. Tayyar Altıkulaç'ın yine Hz. Osman'a nispet edilen ve İstanbul'da Türk-İslâm Eserleri Müzesi'nde mahfuz Mushaf-ı Şerif hakkındaki incelemesi İSAM tarafından neşredilmiştir (İstanbul, 2008).

Tarihî Mushaf-1 Şerif nüshalarını yayına hazırlayarak bu nadide eserlerin müzelerdeki tanıtımlarının yanı sıra ilmî araştırmalar için de kaynak olmalarını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmalar devam etmiş, bu defa da yine Hz. Osman'a nispet edilen, Kahire'de, Mısır Vakıflar Bakanlığı'na bağlı "el-Mektebetü'l-Merkeziyye li'l-Mahtûtâti'l­İslâmiyye" de muhafaza edilen ve "el-Meşhedü'l-Hüseynî nüshası" olarak bilinen nüsha Dr. Tayyar Altıkulaç tarafından dünyanın değişik kütüphane ve müzelerinde bulunan diğer mushaflarla karşılaştırmalı olarak incelenerek yayına hazırlanmıştır.

Kaynak: Bu metin, "Hz. Osman'a Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerif (Kahire el-Meşhedü'l-Hüseynî Nüshası)" adlı eserin IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren tarafından kaleme alınmış Takdim yazısıdır.

Takdim yazısına pdf doküman olarak ulaşmak için tıklayınız