Hz. Osman'a Nispet Edilen Mushaf Nüshaları

Hz. Osman'a Nispet Edilen Mushaf Nüshaları

Önce şunu belirtmeliyiz ki aşağıda tanıtmaya çalışacağımız mushaf nüshaları hakkında bugüne kadar yazılıp çizilenler ve özellikle yapılan değerlendirmeler -A. Jeffery ve I. Mendelsohn’un Taşkent Mushafı üzerinde yaptıkları çalışma ile Mustafa Altundağ’ın Topkapı Mushafı üzerinde yaptığı sınırlı inceleme istisna edilecek olursa (bk. bibl.)- onların içine girerek yapılan ve metin incelemesine dayanan değerlendirmeler değil, bu mushafların birkaç yaprağına göz gezdirerek veya haklarında yazılan yetersiz değerlendirmeleri okuyarak ortaya atılan görüşlerdir. Meselâ Lebîb es-Saîd’in Kahire el-Meşhedü’l-Hüseynî nüshasının Hz. Osman’ın mushaflarından biri olduğu sonucuna ulaşırken yaptığı iş bundan ibarettir. Bu zât metin içinden aldığı ve Muhammed Bahît, Abdülazîm ez-Zürkānî gibi müelliflerin de zikrettiği (aş. bk.) tek örnekle bu sathî değerlendirmesini isbat etmeye çalışmıştır. Kanaatimizce bu mushaflar üzerinde bu kadar sınırlı bir inceleme ile hüküm vermek ve özellikle onların veya onlardan birinin Hz. Osman’a ait olduğunu ileri sürmek mümkün ve doğru değildir. Müellife göre cumhurun görüşü de bu doğrultuda olduğu gibi Mâide sûresindeki (5/54)من يرتدد kavl-i kerimi bu şekilde iki dâl ile yazılmış, Hz. Osman’ın Medine ve Şam mushaflarında da aynı kelimenin iki dâl ile yazılı olduğu kaynaklarda zikredilmiştir. O halde bu Mushaf Hz. Osman’ın ya Medine’de alıkoyduğu veya Şam’a gönderdiği mushaflardan biri olmalıdır.