Faaliyetler Detay

Tefsirin Açmazı: Kur’an’ı Başka Zamanlara Konuşturmak

27 Şubat 2015 tarihinde Merkez binasında yapılan, akademisyenler ile davetlilerin katıldığı “Tefsirin Açmazı: Kur’an’ı Başka Zamanlara Konuşturmak“ konulu konferansı Goethe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özsoy sundu.

Özsoy konuşmasına: “Malum olduğu üzere, Kur’an kendisinden bahseden ve kendisini belli bir vahiy tarihi içerisinde konumlandıran bir kitaptır. O mesajını, Yahudilikte olduğu gibi muayyen bir halk etrafında şekillenen veya Hıristiyanlıkta olduğu gibi muayyen bir şahıs ve onun hayatında vuku bulduğu iddia edilen muayyen hadiseler etrafında şekillenen bir kurtuluş tarihi ile değil, muhatap aldığı insanın fıtratı ile temellendirir. Başka bir ifadeyle, o insanı, tanımadığı ve çok özel bir şeye değil, yaratılış itibarıyla tanıdığı bir şeye, daha kestirme ifadeyle yaratılışıyla uyumlu kalmaya davet etmektedir” sözleriyle başladı.

Özsoy’a göre Allah’ın tarih içindeki vahiyleri ve gönderdiği bütün elçilerin çağrıları, İlahi adaletin gereği değil, Allah’ın merhametinin sonucudur; ekstra ihsandır, lütuftur. Kur’an dilinde bütün vahiylerin ‚hatırlatma’ olarak anılması tesadüf değildir. Allah insanlara öz kimliklerini, yani yaratılmışlıklarını hatırlatmak için seslenmiştir, onlara dinsel kimlikler vermek için değil.

Özsoy sözlerine şöyle devam etti: “Müslümanların tefsir faaliyetlerinin aslî hedefi, Kur’an’ı nüzul döneminden başka zamlarda/zamanlara konuşturmaktır. Böylesine iddialı bir hedef, Kur’an’ın, müfessirin yaşadığı zamana doğrudan hitap etmediğine dair bir bilinci gerektirir. Esasen, herhangi bir metni tefsir etme ihtiyacını doğuran, söz konusu metni okuyucusuna yabancı kılan mesafedir; dolayısıyla, herhangi bir tefsir faaliyeti bu mesafe konusunda bir farkındalığı gerektirir. Bir metnin bağlamıyla okuru arasındaki mesafe, söz konusu metnin içeriğinin okuru nezdinde muğlaklaşmasına, anlamsızlaşmasına veya çok anlamlı hale gelmesine yol açmaktadır. Zira eski metinler, okuma veya yorumlama anında inşa edildikleri zamandaki anlamlarını ifade etmeyen kelimeler kullanmakta; okuma veya yorumlama anında mevcut bulunmayan olaylardan, şahıslardan ve nesnelerden bahsetmekte ve nihayet okuma veya yorumlama anında hayatta olmayan muhataplara hitap etmektedirler. Müslümanların İlahi Kelam’ın apaçık sözlerinin de zamanla muğlaklaşabildiğine ve hidayet kaynağı buyruklarının yersiz, anlamsız hale gelebildiğine dair müşahedeleri, Hz. Peygamber’in vefatından beri giderek artan bir surette karşı karşıya kaldıkları en büyük meydan okumayı teşkil etmektedir. Nitekim İslam âlimleri, hatta günümüzde sıradan Müslümanlar da, bu meydan okumaya farklı şekillerde karşılık vermek suretiyle Kur’an’ı kendi zamanlarında konuşturmaya ve onu anlamlı kılmaya çalışmaktadır.

Bir Müslüman’ın Kur’an okurken kendisinin doğrudan muhatap alındığını hissetmek istemesi varoluşsal bakımdan anlaşılabilir bir tutumdur. Ancak, bu tutum, eski Kur’an metnine, ona yabancı yeni anlamlar yükleme riskini kışkırtması bakımından son derecede baştan çıkartıcı bir potansiyele sahiptir. Nitekim tarihte ve günümüzde yapılan pek çok Kur’an yorumunu mercek altına aldığımızda, çoğu kez metne yabancı olan yeni anlamlar yüklendiğini görüyoruz. Burada yapılan, Kur’an’la aktüel okuma veya yorumlama ortamı arasında bağ kurabilmek için Kur’an metnini kendi özgün bağlamından özgürleştirmektir. Bu süreçte Kur’an’ın evrensellik iddiası, onun metninin anlam taşıma kapasitesinin sınırsızlığı olarak anlaşılmakta ve okurun Kur’an’ın muhtevasına her türlü müdahalesini meşrulaştıran bir aygıta dönüşmektedir: Böylece, Allah’ın son vahyedilen kelamı olarak Kur’an sadece her dönemdeki her okuruna doğrudan hitap edebilmekle kalmayıp, kıyamete kadar her şeyi de içerebilmektedir.

Daha sonra soruları cevaplandıran Özsoy, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Benim hermeneutik yaklaşımıma göre, her bir Kur’an pasajının nüzul döneminde ifade ettiği özgün bir anlamı vardır ve her Kur’an yorumu bu özgün anlam üzerine bina edilmek durumundadır. Özgün anlamdan kastettiğim, Kur’an’ın nüzul döneminde muhataplarına ne dediği, yani onların Kur’an’dan ne anladığıdır. Eric Donald Hirsch’in ifadesiyle “Bir metnin ne dediğini anlamadan onu başka zamanlara konuşturamayız.”


KONUŞMACI HAKKINDA
Prof. Dr. Ömer Özsoy

17. 04. 1963 tarihinde Bünyan’da doğdu. 1974 yılında Kayseri’de Etiler İlkokulu’nda ilköğretimini tamamladı. 1974-1977 yılları arasında Kadı Burhanettin Ortaokulu’nda okudu. 1980 yılında Kayseri Lisesi’nden mezun oldu. Aynı sene girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Kelam ve Felsefe bölümünden Prof. Dr. İsmail Cerahoğlu gözetiminde hazırladığı "Tefsir’de Re’yin Cevazına Dair Tartışmalar" konulu teziyle 1985’de mezun oldu. Bir süre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde arşiv uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 1986’da A.Ü. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yine Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu danışmanlığında hazırladığı "Kur’an’da Sünnetullah Kavramı" konulu teziyle 1991 yılında doktora çalışmasını tamamladı. 1991-1993 yılları arasında DİTİB araştırma bursu ile Almanya’nın Heidelberg kentinde Ruprechts Karl Üniversitesitesi Ön Asya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde Prof. Dr. Raif Georges Khoury gözetiminde Kur’an-ı Kerim’e dair oryantalistik çalışmalar üzerine araştırmalar yaptı. 1995 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. Kur’an’ın metinleşme tarihi ve Kur’an’ın tarihselliği konuları hakkındaki çalışmalarıyla 1996 yılında tefsir alanında doçent ünvanını aldı. İslami Araştırmalar Dergisi’nin yayın kurulunda görev üstlendi. 1998 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu editörlüğünde islamiyat Dergisi’ni kurdu ve 2003 yılına kadar derginin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. 2000-2003 yılları arasında kitabiyat Yayınları’nın genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabili Dalı’nda profesörlüğe yükseltildi. 2004-2005 yılları arasında  Alexander von Humboldt Vakfı araştırma bursu ile Almanya’nın Göttingen kentinde Georg August Üniversitesi’nde Alman kütüphanelerinde bulunan Kur’an-ı Kerim el yazmaları üzerine araştırmalarda bulundu. 2005 yılında Avusturya’nın Salzburg Üniversitesi’nde İslam konusunda dersler vermek üzere misafir profesörlük yaptı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ederek Almanya’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Frankfurt Goethe Üniversitesi bünyesinde kurulan İslam Vakıf Kürsüsü’nde göreve başladı. Frankfurt’taki meslekdaşlarıyla birlikte Almanya üniversitelerinde İslam İlahiyatı’nın kurulması yönünde çalışmalar yaptı. 2009 yılında Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde kurulan İslam Dini ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü’nün kurucu müdürlüğünü 2013 yılına kadar sürdürdü. 2014 yılında Frankfurt-Giessen Üniversiteleri İslam Araştırmaları Merkezi’nin kurulmasında aktif rol oynadı. Muhtelif zamanlarda Viyana, Salzburg, Innsbruck üniversitelerinde misafir profesörlük yaptı. Halen Frankfurt İslam Araştırmaları Merkezi’nde Tefsir Kürsüsü başkanı olarak görev yapmakta ve "Kur’an’ın Şifahiliğinin Yeniden İnşaı" ve "İlk Üç Asır Rivayetlerinin Dijital Arşivi" konulu projeler üzerinde çalışmakta; ayrıca KURAMER bünyesinde "Kur’an’ın Metin ve Mushaf Tarihi" çalışma grubunun başkanlığını yürütmektedir.

17.04.196

Kitapları:

 • Sünnetullah. Bir Kur’an İfadesinin Kavramlaşması 

Fecr Yayınları: Ankara 1994 (2. Baskı: Fecr Yayınları: Ankara 2015)

 • Konularına Göre Kur’an. Sistematik Kur’an Fihristi (İlhami Güler’le birlikte)

Fecr Yayınları: Ankara 1996 (17. Baskı: Fecr Yayınları: Ankara 2014)

 • Kur’an’ın Metinleşme Tarihi. Bir Giriş Denemesi 

Kitabiyat: Ankara 2003

 • Kur’an ve Tarihsellik Yazıları

Kitabiyat: Ankara 2004 (2. Baskı: OTTO: Ankara 2015)

 • Geschichtsschreibung zum Frühislam – Quellenkritik und Rekonstruktion der Anfänge (Ayşe Başol’la birlikte)

EB Verlag: Berlin 2014

 • Christen und Muslime im Gespräch – Eine Verständigung über Kernthemen der Theologie (Susanne Heine, Christoph Schwöbel ve Abdullah Takım’la birlikte)

Gütersloher: München 2014

 • Handbuch Christentum und Islam in Deutschland – Grundlagen, Erfahrungen und Perspektiven des Zusammenlebens (Mathias Rohe, Havva Engin, Mouhanad Khorchide ve Hansjörg Schmid’le birlikte), 2 Cilt

Herder: Freiburg, Basel, Wien 2014

Araştırma Alanları: 

 • Kur’an’ın metin tarihi ve Kur’an hermenötiği
 • Tefsir tarihi ve tefsir rivayetleri
 • Vahiy ve tarih ilişkisi, Kur’an’ın tarihseliği
 • Çağdaş Müslüman düşüncesi
 • Bilim olarak İslam İlahiyatı
 • Türkiye’de ve Avrupa’da İslami dini düşünce ve İslam Araştırmaları


Fotoğraf Galerisi

Tefsirin Açmazı: Kur’an’ı Başka Zamanlara Konuşturmak