Faaliyetler Detay

Sîret Mekânları Araştırma ve Tahkîk Gezisi

KURAMER, Araştırma ve İnceleme Gezileri kapsamında 2015-Nisan ayında Hicaz bölgesine üç hocamızın iştiraki ile bir gezi düzenlenmiş ve bu gezide siret mekânlarının tahkik ve fotoğraflandırılması yapılmıştır. 

Daha güvenilir ve ayrıntılı bir Siret Haritası çıkarmak amacıyla yapılan bu gezide on binin üzerinde fotoğraf çekilmiş, birçok mekân gezilmiş ve notlar alınmıştır. Ayrıca yerleri tam olarak tespit edilemeyen ya da yanlış olarak isimlendirilen bazı mekanlar tahkik edilmeye çalışılmıştır.

Gezi boyunca yaklaşık 5.000 km. yolculuk yapılmış, kırk tanesi önemli merkez olmak üzere yüzden fazla noktaya ulaşılmıştır. Bu yerlerde sîret mekânlarının tespitinde 13.000’e yakın GPS destekli fotoğraf çekimi yapılmıştır. Bu mekanlardan bazıları şunlardır:

1. Mekke - Sevr

2. Cuhfe-Reciʿ- Usfan-Ebva

3. Taif-Karnüʼl - Menazil-Zātüʿırk-Nahle

4. Hiraʾ- Handeme Dağı

5. Medine Yolu

6. Bedir ve civar noktalar

7. Medine - Uhud - Hendek - Kaʿb b. Eşref’in Sarayı - Kubaʾ-Benî Kurayza

8. Hicret Yolu - Rekube

9. Hayber - Zukared - Zülkassa

Gezi neticesinde yapılan değerlendirmeler ve ulaşılan ilk sonuçlar aşağıdaki gibi olmuştur:

 • Son yıllarda teknolojinin imkanlarından istifade edilerek kutsal beldelere ait fotoğrafların neşredildiği; internet sitelerinin hazırlandığı; belgesel ve filmlerin yapıldığı bir vâkıadır.
 • Bu çalışmaların önemli bir kısmı, iyi niyet taşımasına rağmen ilmî olmayan usûllerle hazırlanmıştır. Bunun sonucunda sîret mekânları ile ilgili bu meşkûk bilgi ve fotoğrafların yaygınlaştığı hatta bazı ilmî eserlerde de kullanıldığı görülmektedir.
 • Modern teknolojiden istifade edilerek ilmî usûllere göre sîret mekânlarının yerinde tespit ve tahkîki elzem görünmektedir.
 • Kurʼan–Sîret ilişkisi projesi kapsamında hazırlıkları devam eden haritalar için gereken belge ve fotoğrafların temini sağlanmalıdır.
 • Hicaz bölgesi yer şekilleri bakımından farklı özelliklere sahiptir. Sîret mekânlarının tespit ve tahkîkinde bu şekiller büyük önem arzetmektedir.
 • Vadiler, su kaynağı ve yaşama alanlarını ihtiva etmeleri sebebiyle bu coğrafyanın en önemli yer şekillerindendir.
 •  Mekke coğrafî açıdan MedineTaʾifel-Ebvaʾ ve Bedir gibi diğer yerlere göre daha engebeli bir yapıya sahiptir.
 • Hicaz bölgesinde yerleşim yerlerinin tespitinde su kaynaklarının önemli olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bunların yerlerinin doğru tespiti, başta Câhiliye ve Asr-ı Saâdet olmak üzere çeşitli dönemlere ait yerleşim yerlerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacaktır.
 • Hicaz bölgesinde arazilerin çorak olmadığı ve özellikle yüksek kesimlerde bol miktarda bodur ağaç ve çalılıkların bulunduğu görülmüştür.
 • Seyahat neticesinde elde edilen fotoğraf ve diğer materyallerden istifade edilerek sîret mekânlarının ilmî usûllere dayalı kapsamlı ve ayrıntılı haritalarının oluşturulmasına başlandı.
 • UhudHendekHuneynEvtas ve ʿUkaz gibi yerlerin eldeki veriler neticesinde yeniden tespit edilmesine ihtiyaç duyulduğu anlaşıldı.
 • Orta okul, lise ve üniversitelerdeki sîret eğitimi ve öğretimine yönelik görsel malzemenin yenilenmesi gerektiği görüldü.Fotoğraf Galerisi

Sîret Mekânları