E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

Çalışma Planı

Bölümler ve Çalışma Planı:

I. Kavramsal Çerçeve: Hadis, Sünnet, Rivâyet ve Bid’at

II. Kur’an-Hz. Peygamber

1.Kur’an ve Hadislerde Peygamberler ve Önceki Ümmetler 

2.Kur’an’da ve Hadislerde Hz. Peygamber 

3.Hz. Peygamber’in Kur’an ile İlişkisi 

4.Hz. Peygamber’in Görevleri: Tebliğ, Beyan, Talim ve Tatbik 

5.Hz. Peygamber’e Karşı Görevler

III. Kur’an-Sünnet İlişkisi

1.Nüzûl ve Vürud Ortamı: Ayet ve Hadislerin Bağlamı 

2.Kur’an’ın Anlaşılmasında Hz. Peygamber’in Rolü 

3.Sünnetin Anlaşılmasında Kur’an’ın Rolü 

4.Hadislerin Kabul ve Anlaşılmasında Kur’an’a Arz Yöntemi

IV. Vahiy-Sünnet İlişkisi

1.Sünnet Ve Hadisin Kaynakları 

2.Kur’an Dışı Vahy Meselesi 

3.Kudsî Hadisler 

V. Teşri’ Açısından Sünnet

1.Hadis Ve Sünnetin Hucciyeti ile İlgili Yapılan Tartışmalar 

2.Hz. Peygamber’in Helal-Haram Koyma Yetkisi 

3.Sünnetin Kur’an’ı Tahsis, Takyid ve Nesh Etmesi Meselesi 

4.Sünnetin Kur’an Dışı Hükümler Getirmesi Meselesi 

5.Âyet-Rivayet Tearuzu/İhtilafı 

6.Bağlayıcılık ve Belirleyicilik Açısından Hadis ve Sünnet 

VI. Kur’an-Sünnet İlişkisine Farklı Yaklaşımlar

1.Kur’an-Sünnet’e Şiî Bakış 

2.Kur’an-Sünnet’e Selefî Bakış 

3.Kur’an-Sünnete Hâricî Bakış 

4.Kur’an ve Sünnet’e Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey Yaklaşımları 

5.Kur’an ve Sünnete Mu’tezilî Bakış 

6.Kur’an ve Sünnet’e İrfânî ve Bâtınî Yaklaşımlar

VII. İslâmî Düşüncede/İlimlerde Sünnet

1.Hadis-Sünnet-Kültür (İsrailiyât) İlişkisi 

2.Hadis-Sünnet-Fıkıh-Fıkıh Usûlü İlişkisi 

3.Hadis-Sünnet-Tefsir İlişkisi 

4.Hadis-Sünnet-Akâid/Kelâm İlişkisi

VIII. Tarihi Süreçte Sünnet

1.Sahabe’nin Peygamber ve Sünnet Anlayışı

2.Tabiûnun Peygamber ve Sünnet Anlayışı 

3.Kur’an-Ümmet İlişkisinde “Yaşayan Sünnet”in Rolü

IX. Modern Dönemlerde Hadis ve Sünnet

1.Hadis ve Peygamber Tasavvuruna Dair Modern Tartışmalar 

2.Kur’an ile Yetinme Eğilimi, Kur’an İslâm’ı ve Hadis İnkarcılığı 

3.Hadis Tenkidi ve Tenkit Çalışmaları 

4.Sünnet’e Pozitif Bilim Merkezci Yaklaşımlar 

5.Sünnete Dair Yerel-Evrensel ve Tarihselci Yaklaşımlar 

6.Kur’an-Sünnet İlişkisine Dair Oryantalist Yaklaşımlar

 

      Font

      Paylaş