E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

Mushaf Tarihi Bilim Dalı

 

Kur’an Araştırmaları Merkezi’nin Birinci Aşama ve Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik arkaplan çalışmaları çerçevesinde oluşturulan Kur’an ve Mushaf Tarihi Bilim Dalı, Hz. Muhammed’e gelen ve O’nun dilinden ilk muhataplarına ulaştırılan ilahî vahyin söze ve yazıya dökülüş süreçlerini, bu çerçevede Mushaf üzerinde yapılan zenginleştirmeleri ve diğer ilmî faaliyetleri çalışma alanı olarak seçmiştir. İslâm alimleri ilk dönemlerden itibaren Mushaf tarihi alanında çok önemli eserler telif etmiş, özgüven içinde birçok konuyu tartışmaya açmış, eserlerinde farklı rivayetlere yer verip bunları değerlendirmiş, sonuçta bu alanda kadîm mirasımızdan bugüne çok zengin bir bilgi birikimi intikal etmiştir.

Öte yandan Mushaf tarihi Batı’da da öteden beri ciddi bir ilgi konusudur. Bugüne kadar Batılı bilim insanları Kur’an’ın şifahî aktarımı, yazıya geçirilmesi, çoğaltılması, imlâ ve okunuş farklılıklarıyla ilgili rivayetlerden yola çıkarak bir dizi araştırma ve yayın yapmış, farklı tezler ileri sürmüş, bu alanda dikkate değer zenginlikte bir veri tabanı oluşturmuşlardır.

Kur’an ve Mushaf Tarihi Bilim dalı bütün bu bilgilerin tasnif ve değerlendirilmesini günümüz muhataplarıyla buluşturmayı hedeflemektedir.

 

    Font

    Paylaş