E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

Nüzul Ortamı Bilim Dalı

 

Kur’an’ın gerek kullandığı dil ve üslûbu, gerekse mesajı ancak Kur’an’ın nâzil olduğu ortamın değişik yönleriyle bilinmesi halinde mümkün olur. Ayrıca bu dönem, Batı’da öteden beri, müslümanlar arasında ise son zamanlarda farklı amaçlarla sıkça atıf yapılan ve üzerinden genellemelere gidilen bir spekülasyon alanı olmaya başlamıştır. Öte yandan gerek döneme ilişkin kaynakların gerekse İslâm kaynaklarının bu döneme bakışı da sorunsuz değildir. 

Bu nedenlerle burada genel bir Arap tarihi değil, nüzûl ortamına dair bilgilerin Kur’an araştırmalarındaki önemine ve sorunlarına temas edildikten sonra Kur’an’ı doğru anlamaya hizmet edecek tarzda Cahiliye toplumunun genel bir tasviri yapılacaktır. Bunun için de Kur’an’la bağlantısı oranınca Arap toplumunun geçmişi, dil ve edebiyatı, sosyal yapısı, inançları ve din anlayışı, ahlâk telakkisi, kültür ve geleneği vb. ayrı ayrı önem taşımaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda Kur’an-Sîret bağlantısını kavramada da son derece gereklidir. Ancak konuların ele alınışında, Kur’an’ın muhtevasından hareketle geçmişin anlatımı yerine, geçmişten hareketle Kur’an’ın muhtevasına intikal edilerek tarihî sürecin tabii akışı gözetilecektir.

    Font

    Paylaş