E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

Vahiy Bilim Dalı
 

Bu bölümde Kur’an’ın anlaşılmasına zihnî hazırlık amacıyla; Allah, insan, evren, bilgi, din, vahiy, peygamberlik, ilahî kelam ve Kitap hakkında metafizik bir arka plan inşa edilmesi hedeflenmiştir. Önce, bu konuya fikrî hazırlık olmak üzere, Kur’an’ın verdiği bilgilerle diğer dinî geleneklerin ve felsefî düşüncelerin ulûhiyet, varlık, evrenin ve insanın yaratılışı, bilgi, gayb âlemi konusundaki açıklamalarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Din, insanlığın ortak realitesidir. İlâhî dinlerin ortak unsurlarından birini gaybî bilgi ve inanç konusu olarak vahiy ve peygamberlik konusu teşkil eder. İlâhî kelâmın vahiy yoluyla ve peygamberler aracılığıyla insanlara tebliği etrafında hem dinî düşünce ve geleneklerde hem de diğer düşünce sistemlerinde ciddî tartışmalar cereyan etmiş ve önemli bir literatür oluşmuştur. Kadim inanç ve kültürlerde, İslâm öncesi dinlerde, Felsefede, İslâm Felsefesinde, Tasavvuf ve Kelamda vahiy ve peygamberlik tasavvuru, vahyi anlamanın imkânı ve imkânsızlıkları, ilâhî kelâm-vahiy-Kur’an ilişkisi ve Hz. Peygamber’in bunda rolü gibi konuların farklı bakış açılarını ve tartışmaları kuşatacak şekilde ele alınması, Kur’an araştırmaları için kuşkusuz büyük bir önemi haizdir.

Peygamberlik ve vahiy tasavvuru, Kur’an’ın mahiyetine dair görüşlerin oturduğu zemini ve Kur’an araştırmalarının eksenini teşkil ettiğinden diğer din ve inanç mensuplarının peygamberlik ve vahiy anlayışları sadece kendi din ve inanç alanıyla sınırlı kalmayıp İslâm, Hz. Muhammed ve Kur’an konusunda serdettikleri görüşler üzerinde de –diğer sâikler dışında- hayli etkili olmaktadır. Vahiy ve Kur’an konusunda İslâm âlimleri arasında cereyan eden ve ilmî miras içinde kayda geçen görüş farklılıkları çok ciddi boyutta olmasa da günümüz İslâm dünyasındaki fikrî tartışmaları anlamayı kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple, bu alanda yapılacak çalışmaların diğer bilim dallarında farklı açılardan ele alınacak konular için de zihnî bir arka plan teşkil etmesi hedeflenmektedir.

 

    Font

    Paylaş