Manuscripts Attributed to Ali

Manuscripts Attributed to Ali

Günümüze ulaşmış en eski mushaflar üzerindeki çalışmalarımıza başladığımızda; yıllar önce San‘â’da el-Câmi‘u’l-kebîr’in (Ulu Cami) depo ve çatısında ortaya çıkan külliyetli miktardaki mushaf parçaları ve varakları ile aynı yerin kütüphanesinde Hz. Ali’ye nisbet edilen ayrı birMushaf da ilgi alanımız içindeki yerini almıştı. Ayrıca Kahire’de Mescidü’l-İmâm el-Hüseyn’de bulunan ve yine Hz. Ali’ye nisbet edilen diğer bir Mushaf’la İstanbul’da Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde korunmakta olup CD’sine sahip bulunduğumuz Mushaf ve diğerleri de hiç şüphesiz bu alanın dışında değildi. Ancak her biri Hz. Osman’a nisbet edilen İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi (TİEM), Taşkent ve Kahire el-Meşhedü’l-Hüseynî mushafları üzerindeki çalışmalarımız 7-8 yıl gibi bir zamanımızı aldığı için yönümüzü Yemen’e çevirmeye ve Hz. Ali’ye nisbet edilen mushaflarla ilgilenmeye fırsat bulamadık.

San‘â’da adı geçen camiin kütüphanesindeki Mushaf’ın ve diğer evrakın CD’lerine ulaşabilmenin kolay olmadığını, bunun ancak Yemen Cumhurbaşkanı’nın özel izni ile mümkün olabileceğini de duymuştuk. IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren’in Yemen makamları ile yaptığı yazışmalar sonunda çok gecikmeden San‘â Mushafı diye adlandırdığımız nüshanın CD’sine nâil olduk.

Document Name: Hz. Muchaaf Numbers Relevant to Ali / PDF

Document Description: Hz. Muchaaf Numbers Relevant to Ali / PDF

Click to download file.