News

Zâhirî ve Selefî Din Yorumu Sempozyumu

28 Nisan 2018 tarihinde İSAM Konferans Salonu’nda gerçekleştireceğimiz bu sempozyumda Selefî ve Zâhirî İslam yorumu ve bu yorum tarzının ilmî, kültürel, sosyal ve siyasal alanlardaki yansımaları üzerinde durulacaktır. Başka bir ifadeyle, İslam’ın ilk dönemlerinden bugüne değin kesintisiz olarak varlığını muhafaza eden, özellikle günümüzde kendisinden fazlaca söz ettiren Selefî ve Zâhirî İslam anlayışının başta fikrî kökenleri ve referans metinleri olmak üzere bu anlayışı temsil eden çevrelerin din-devlet, din-siyaset, şeriat, cihad gibi kritik konularla ilgili telakkileri farklı boyutlarıyla ele alınıp tartışılacaktır.

Zâhirîlik gerek din olgusunu kavrama gerek temel dinî metinleri anlama/açıklama konusunda herhangi bir mezhep, fırka veya ekole indirgenmesi pek mümkün olmayan genel bir anlayışı ifade eder. Daha açıkçası, bu anlayış sahabe devrinden itibaren başta ilk Hâricî gruplar olmak üzere Ehl-i Hadis, Selefiyye ve Şiî gelenekteki Ahbâriyye ekolüne, Sünnî fıkıh geleneğinde İmam Şâfiî ve Şâfiilikten Dâvûd ez-Zâhirî ve Zâhiriyye mezhebine, keza İbn Teymiyye’nin tesis ettiği sistematik Selefîlikten Vehhâbîliğe kadar sayısız mezhep, fırka, ekol ve örgütlü yapı ile ilişkilidir. Bu bakımdan konu sadece klasik İslam düşüncesiyle değil, hal-i hazırdaki dinî düşünce ve pratiğimizle de çok yakından ilgilidir.