Use of Transcriptions

Kısaltmalar


Transkripsiyon

A. TRANSKRİPSİYON

Arapçada bulunup hâlihazır Latin kökenli alfabelerde bulunmayan bazı harflerin Latin alfabesiyle yazılmış dillerde doğru telaffuz edilmelerini sağlayan karakterler anlamında ‘transkripsiyon’ (çeviriyazı) alfabesinin ilmî teliflerde kullanılması vazgeçilmez bir zaruret olarak görülmektedir.
Ancak Osmanlı Türkçesi gibi fevkalade zengin bir dile Arapçadan geçmiş ve artık –mânâ ve medlûl yönünden– o dilin malı olmuş ve bir asra yakın bir zamandır Latin alfabesiyle yazılıp telaffuz edilmiş Arapça kökenli binlerce kelime ve kavramı transkribize etmek mümkün olmadığı gibi gerekli de değildir.
KURAMER için öngördüğümüz transkripsiyon sadece aşağıdaki alanlarda uygulanacaktır:

  • Arapça kaynaklardan aynen yapılan “tırnak-içi” alıntılar. (Âyet, hadis vd. ibareler),
  • Türkçe’de yaygın olarak kullanılmayan Arapça özel isimler,
  • Arapça kaynaklardan yapılan alıntılara ait dipnotlar,
  • Arapça kaynaklara ait bibliyografya bilgileri.

Bu itibarla, Latin harfleriyle yazılmış Türkçede mevcut Arapça kökenli kelime ve kavramlarda transkripsiyon kullanılmayacaktır. Ancak bütün Türkçe teliflerde, aşağıda verilen “Genel İmlâ Kuralları”na riayet edilecektir.
Aşağıda verdiğimiz transkripsiyon alfabesi oluşturulurken Türkiye’de ve Batı’da bu maksatla kullanılan alfabeler dikkate alınarak mümkün mertebe bir standart korunmaya çalışılmakla beraber, şu iki sebepten dolayı mevcut bir transkripsiyon alfabesi aynen alınmamıştır:

  • Türk Alfabesinde zaten var olan bazı harflerin avantajını kullanmak: ‘ج’ karşılığı ‘C’, ‘ش’ karşılığı ‘Ş’ ve ‘و’ karşılığı ‘V’ kullanılırken Batı standartlarına uyulmamıştır. (Meselâ, Alman DMG standardında bu harflere karşılık –sırasıyla– ‘Ğ’, ‘Š’ ve ‘W’ kullanılmıştır).
  • Tek bir özel fonta mahkûm olmamak, unicode özelliğinde yaygınlaşan birçok fontu kullanabilme imkânını elde etmek. Bu yolla bir eserin yeni baskılarında aynı fontu kullanma mecburiyeti bertaraf edilmiş olacaktır.

Transkripsiyon alfabesinin kullanımını kolaylaştıracak bir klavye programı Merkezimizce hazırlanmış olup müelliflerimize internet üzerinden kurulum ve kullanım bilgileriyle birlikte ulaştırılabileceği gibi, hazırlamakta olan “Kuramer Kütüphanesi” programımızla birlikte müelliflerimizin bilgisayarlarına otomatik olarak da yüklenebilmektedir.

KURAMER TRANSKRİPSİYON ALFABESİ

Açıklamalar:

* “ ث ” ve “ ذ ” harflerinin her ikisi de peltek harf olduklarından bunun için özel (eski) transkripsiyon fontlarında, altlarında küçük bir yatay çizgi bulunan “Ẕ” ve “S” harfleri üretilip kullanılmıştır. Ancak günümüzde yaygınlaşan unicode fontlarda “altı çizgili S” bulunmamaktadır. Bu durumda “ ث ” için en uygun karakter olarak “ Ŝ / ŝ ”yi tercih ettik. “ ذ ” harfini ise, her ne kadar “ Ẕ / ẕ ” şeklinde eski standardının kodu mevcut ise de, “ ث ” için tercih ettiğimiz “ Ŝ / ŝ ”ye şekil uyumluluğu sağlayan “ Ẑ / ẑ ”yi öneriyoruz.

(ث ve ذ  için > Ŝ / Ẕ ikilisi yerine Ŝ / Ẑ daha tutarlıdır.)

** Batı transkripsiyonlarında “ ص ” (Sâd) harfi “altı-noktalı S” yani “ Ṣ / ṣ ” şeklinde gösterilmiş, Türkiye’de de bu gelenek sürdürülmüştür. Oysa ki işbu “ Ṣ / ṣ ” harfleriyle bizim “ Ş / ş ” harflerimiz karıştırılmaya çok müsaittir. (Meselâ Beṣāir ile Beşāir birbirinden ne kadar ayırdedilebilecektir?) Bu iltibası bertaraf etmek için  “ ص ” (Sâd) harfi karşılığında (Ṡ / ṡ) transkripsiyonunu öneriyoruz. Bu harfler hazırladığımız ‘klavye’de mevcut olup kolaylıkla kullanılabilecektir.

Bugüne kadar Batılıların transkripsiyon alfabelerini ‘yüzde-yüz’ uygulayamadığımıza göre Türk alfabesi yönünden daha kullanışlı olan Kuramer Standardını oluşturmuş bulunuyoruz.