Citation Guidelines

A. Kaynak İsimlerinin Yazılışı:

1. Bibliyografyada:

a. Türkçe veya batı dillerinde (Latin harfleriyle) yazılmış kaynak isimleri, eserin iç kapağında yazılmış şekliyle ve italik olarak yazılır:

Örnek: Modern Dünyada İslam Vahyi, Muhammad – Prophet and Statesman… gibi.

b. Arapça kaynak isimleri, son kelimesi hariç i‘rab harekeli; harf-i târif ve edatlar (hurûfu’l-me‘ânî) küçük harflerle, diğer kelimelerin ilk harfleri büyük ve hepsi italikolarak yazılır. Normalde ‘h’ olarak telaffuz edilen sondaki ( ـة )’ye karşılık bir şey yazılmaz:

Zādu’l-Meʿād fī Hedyi Ḫayri’l-ʿİbād

eş-Şifāʾ fī Ḥuḳūḳi’l-Muṡṭafā

Şerefu Aṣḥābi’l-Ḥadīŝ

el-İṣābe fī Temyīzi’ṣ-Ṣaḥābe (Ṣaḥābeh değil!)

c. Arapça kaynak isimlerinde uzatmasız ‘fetha’ harekesi, ḥ (ح), ḫ (خ), r (ر), ṣ (ص), ḍ (ض), ṭ (ط), ẓ (ظ), ʿ (ع), ġ (غ), ḳ (ق) sert/kalın harflerinin önünde ve arkasında ‘a’, diğer hallerde ‘e’ yazılır. (Türkçe’de yaygın şekilde kullanılan ḲureSiyer, Hureyre,ʿÖme… gibi bazı isimler bu kuralın dışındadır). ‘Elif-lâm’ın ‘fetha’sı ise daima küçük ‘e’ olarak yazılır. ‘Ötre’ler ise daima ‘u’ olarak yazılır:

eṡ-Ṡaḥābe,  el-Muṡṭafā, es-Sīre, Nesebu Ḳureyş, ʿÖmer… gibi.

2. Dipnotlarda:

Arapça kaynaklar yaygınlaşmış kısa isimleriyle, Türkçe ve Batı dillerindeki kaynaklar ise tanımlanmalarına yeterli olacak kelimelerle yazılırlar.


B. Müellif İsimlerinin Yazılışı

1. Bibliyografyada:

Türkçe ve Batı dillerindeki müellif isimleri önce bold olarak ‘soyadı’, sonra bir virgülü takiben ‘adı’ tam olarak yazıldıktan sonra –biliniyorsa– parantez içinde doğum ve ölüm tarihleri verilir:

Hamidullah, Muhammed (1908-2002) / Watt, William Montgomery (1909-2006)… gibi.

Bibliyografya, müelliflerin soyadına göre alfabetik sırayla tanzim edilir. Bir müellifin birden fazla eseri bibliyografyada yer alıyorsa, müellifin ilk eserinden sonra ve müellif ismi yerine “_______” (çizgi) konarak alt-alta yazılırlar (Aşağıda örnek verilmiştir).

Arapça müellif isimlerinde ise şu bölümler yer alabilir:

  • Künye    : Ebū Ḳatāde, Ebū Manṡūr, Ebū Ḥafṡ, Ebū Hureyre
  • İsim       : Abdullāh b. ʿAbbās, Muḥammed b. İdrīs, Mālik b. Enes…
  • Nisbe     : el-Hāşimī, el-Enṡārī, es-Suyūṭī, eş-Şāfiī, el-Ḥabeşī
  • Lakab    : el-Eṡam, Ŝaʿleb, Aʿmeş…

Şöhret   : Müellifin yukarıdaki 4 isminden en şöhret bulmuş olanı: el-Vāḳidī, Ḳāḍī ʿİyāḍ, eṭ‑Ṭaberī,  İbn Hişām, Aʿmeş…     

Bibliyografyada yazılış sırası şöyle olmalıdır:

  • , + Künye + İsim + Nisbe + Lakap + (ö. HicriYıl / MiladiYıl), + Kaynak ismi, + [Muhakkik] + Yayınevi, + Basım yeri + Basım tarihi.

(Aşağıda örnekler verilmiştir).

2. Dipnotlarda:

Arap müelliflerin şöhret bulmuş kısa ismi, diğerlerinin soyadı yeterli olabilir. Sayfalara atıfta eser birden-fazla ciltten oluşuyorsa romen rakamıyla cilt sayısı ve virgülden sonra sayfa yazılır, tek cilt olması halinde cild rakamı yazılmaz. (Aşağıda örnekler verilmiştir).


C. Örnek Bibliyografya

1. Matbu Eser ve Makaleler

İbn ʿAbbās, Ebū’l-ʿAbbās, ʿAbdullāh b. ʿAbbās b. ʿAbdu’l-Muṭṭalib (ö. 68/688), Mesāʾilu Nāfiʿ b. el-Ezraḳ (Ġarību’l-Ḳurʾān fī Şiʿri’lʿArab), ts.

Ḫalīfe b. Ḫayyāṭ, Ebū ʿAmr, Ḫalīfe b. Ḫayyāṭ b. Ḫalīfe eş-Şeybānī el-ʿUṣfurī (ö. 240/855), et-Tārīḫ, thk. Ekrem Ḍīyāʾ el-ʿOmerī, Beyrut 1397h.

İbn Hişām, Ebū Muḥammed Cemālu'd-Dīn ʿAbdu'l-Melik b. Hişām b. Eyyūb el-Ḥimyerī, (ö. 213/829), es-Sīratu'n-Nebeviyye, thk. Muṡṭafā es-Seḳḳā [v.dğr.], I-II, Mıṡr 1375/1955.

İsmāʿīl b. Caʿfer, Ebū İsḥāḳ (Ebū İbrāhīm), İsmāʿīl b. Caʿfer b. Ebī Keŝīr el-Enṣārī ez‑Zuraḳī, el-Medenī, (ö. 180/797), Ḥadīŝu ʿAlī b. Ḥucr es-Saʿdī ʿan İsmāʿīl b. Caʿfer el-Medenī, 1. bs., Riyad, ts.

Maʿmer b. Rāşid, Ebū ʿUrve, Maʿmer b. Ebī ʿAmr Rāşid el-Ezdī (ö. 153/770), el-Cāmiʿ(ʿAbdurrezzāḳ’ın Muṡannef’inin ekinde, 10-11. cüzler), thk. Ḥabību'r-Raḥmān el-Aʿẓamī, I-II, Pakistan 1403h.

Muḳātil b. Suleymān,  Ebu'l-Ḥasen, Muḳātil b. Suleymān b. Beşīr el-Ezdī el-Belḫī, (ö. 150), et-Tefsīr, thk. ʿAbdullāh Maḥmūd Şeḥḥāte, I-V, Beyrut 1423h.

Muṡʿab ez-Zubeyrī, Ebū ʿAbdullāh, Muṡʿab b. ʿAbdullāh b. Muṡʿab b. Ŝābit b. ʿAbdullāh b. ez‑Zubeyr, (ö. 236/851), Nesebu Ḳureyş, thk. Lévi Provençal, Kahire, ts.

Öztürk, Mustafa, Meâl Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.

________ “Muhammed Esed’in Meal-Tefsirindeki İntihaller Üzerine”, Marife, yıl: 8, sy: 1, (Bahar), Konya 2008.

________ Cumhuriyet Türkiye'sinde Meal ve Tefsirin Serencamı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012.

________ Kıssaların Dili, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2010.

Rāğıb el-Isfehānī (ö. 425/1033), Mufredātu Elfāẓi’l-Ḳur’ān, thk. Safvān ʿAdnān Dāvūdī, Beyrut 1992.

Rāzī, Ebū Abdillāh, Faḫruddīn Muḥammed b. cUmar er-Rāzī (ö. 606/1209), et-Tefsīru’l-Kebīr (Mefātīḥu’l-Ġayb), Tahran, ts.

Suyūṭī, Celāluddīn Abdurraḥmān b. Ebī Bekr es-Suyūṭī (ö. 911/1506), ed-Durru’l-Menŝūr fī’t-Tefsīr bi’l-Meʾŝūr, Dāru’l-Fikri’l-Felsefī, Beyrut 1993.

Watt, William Montgomery, Modern Dünyada İslam Vahyi, çev. Mehmet S. Aydın, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 1982.

Vāḳıdī, Ebū ʿAbdullāh, Muḥammed b. ʿOmer b. Vāḳıd el‑Vāḳıdī (ö. 207), Futūḥu'ş-Şām, I-II, Beyrūt 1417/1997.

________ Kitābu’l-Meġāzī, thk. Marsden Jones, I-III, Beyrut 1409/1989.

2. Süreli Yayınlar (Dergiler)

Dipnotlar

25Aydınlı, s.13.

26M. Jones, s. 332.

Bibliyografya

Aydınlı, Abdullah"Hadîs ve Hadîs İlimleri", İlim ve Sanat Dergisi, Sy. 12, s. 13, Mart-Nisan Sayısı, İstanbul 1987.

Jones, Marsden, “Ibn Isḥaq and al-Wākıdī: the dream of ʿĀtika and the raid to Nakhla in relation to the charge of plagiarism”, B.S.O.A.S., XXII, 1959.

3. Yazma Eserler

Dipnotlar

27 İbn ʿAsākir, Tarihu Dimeşḳ, I, vr.15a.

28 İbnu'l-Kelbī, Cemhere, II, vr. 25a-25b.

29 Zehebī, Siyer, VII, vr. 39b.

Bibliyografya

İbn ʿAsākir, Ebū’l-Ḳāsım ʿAlī b. Huseyn b. Hībetullah İbn ʿAsākir (ö.571/1176),Tārīḫu Medīneti Dimeş, No:2887, III. Ahmed Ktb., İstanbul, I. Cild.

İbnu'l-Kelbī, Ebū'l-Munẑir Hişām b. Muḥammed b. es-Sāʾib el-Kelbī (204/819),Cemheret’ul-Ensāb, I. Cild, British Museum Ad. 23297, II. Cild, Escurial No. 1698.

İbn Keŝir, Ebū’l-Fidāʾ İsmaʿīl b. ʿOmer b. Keŝīr ed-Dimeşḳī (ö.774/1373), el-Fuṡūl fī Sīret’ir-Resūl,  No. 3339, Ayasofya Ktb., İstanbul.

Meḥmed Emīn Tokādī (ö.1158/1745), Şerh-i Kelimât-ı Ḫācegān, No: 832, Millet Ktp., Ali Emîrî-Şer’iyye, İstanbul.

Ẑehebī, Ebū Abdillāh Şemsu’d-Dīn Muḥammed b. Aḥmed eẑ-Ẑehebī (ö.748/1347),Siyeru Aʿlāmi’n-Nubelā,  VII. Cild, III. Ahmed Ktb., İstanbul. 


D. Örnek Dipnotlar

Metinle aynı font, 9 punto, öncesinde 2 punto boşluk, asılı paragraf stilinde. 

1 İbn Ḥacer, el-İṡābe, I, 16.

2 İbn Ḥacer el-Heytemī, eṡ-Ṡavāʿiḳu’l-Muḥriḳa, s. 345.

3 Ṭaberī, et-Tefsīr, IV, 409.

a.g.e. III, 59.

5 Ḫâricî Nâfi‘ b Ezraḳ tarafından İbn ‘Abbās’a tevcih edilmiş sorular, el-Muberred’in el-Kāmil’inde nakledilmiş ve sonraları ayrı basımları yapılmıştır.

6 Mustafa Öztürk, Kıssaların Dili, s.165.

7 Wellhausen, Arap Devleti ve Sukutu, s. 87.

8 Wellhausen, İslâmın En Eski Tarihine Giriş, s. 14.

9 Watt, Modern Dünyada İslam Vahyi, s. 47-48.

10 Vāḳidī, el-Meġāzī, I, 9.

11 İbn Hişām, es-Sīretu'n-Nebeviyye, I, 595; Vāḳidī, Futūḥu'ş-Şām, I, 131; Ḫalīfe b. Ḫayyāṭ, et-Tārīḫ, s. 59.

12 Muḳātil b. Suleymān, et-Tefsīr, I, 41.

13 Maʿmer b. Rāşidel-Cāmiʿ, X, 396.

14 Vāḳidī, Futūḥu'ş-Şām, s. 33.

15 Muṣʿab ez-Zubeyrī, Nesebu Ḳureyş, s. 40.

16 Ḫalīfe b. Ḫayyāṭ, et-Tārīḫ, s. 60.

17 Maʿmer b. Rāşid, el-Cāmiʿ, X, 411.

18 İsmāʿīl b. Caʿfer, Ḥadīŝu ʿAlī b. Ḥucr es-Saʿdī, s. 318.

19 Vāḳidī, Futūḥu'ş-Şām, I, 53.

  * Çevirenin notu 1.

20 Muṡʿab ez-Zubeyrī, Nesebu Ḳureyş, s. 80.

21 Ḫalīfe b. Ḫayyāṭ, et-Tārīḫ, s. 57.

22 ʿAbdullāh b. ʿAbbās, Mesāʾilu İbni’l-Ezraḳ, s. 56.

** Çevirenin notu 2.

23 İsmāʿīl b. Caʿfer, Ḥadīŝu ʿAlī b. Hucr, s. 448.